Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05) Dir: 2018:63

Publicerad

Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (dir. 2017:43). Utredningen har antagit namnet KAM-utredningen. Regeringen bedömer att bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är i behov av en översyn, bland annat vad gäller tillämpbarhet och systematik.

Ladda ner:

I uppdraget ingår enligt direktiven bland annat att överväga om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och störningar för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal bör begränsas och omfattas av behandlingsförbud. I uppdraget ingår även att överväga om de nuvarande bestämmelser som reglerar gränsdragningen mellan den etablerade hälso- och sjukvården och andra former av vård är tillräckligt tydliga och ändamålsenliga.

Regeringen bedömer att bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är i behov av en översyn, bland annat vad gäller tillämpbarhet och systematik. Utredaren får i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i 5 och 10 kap. patientsäkerhetslagen och annan för uppdraget relevant lagstiftning i de avseenden som angetts ovan. Utredaren ska även lämna nödvändiga författningsförslag. Vid utförandet av detta uppdrag ska utredaren samråda med andra myndigheter och utredningar inom området.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

  Sommaren 2018 fick den så kallade KAM-utredningen i tilläggsdirektiv att bland annat se över vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen och annan lagstiftning som är relevant för uppdraget.

 • Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)

  Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (dir. 2017:43). Utredningen har antagit namnet KAM-utredningen. Regeringen bedömer att bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är i behov av en översyn, bland annat vad gäller tillämpbarhet och systematik.

 • Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården

  Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras. Denna rätt måste dock vägas mot intresset av att upprätthålla hög patientsäkerhet. För att den som söker vård ska kunna göra ett välinformerat val av vårdgivare och vårdmetoder måste det vara möjligt att också få information om behandlingsmetoder som finns utanför den etablerade hälso- och sjukvården, vård som även kallas alternativ, komplementär och integrativ medicin, även i de fall sådan vård inte finansieras av det allmänna, samt information om evidens om metodernas effekt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Komplementär och alternativ medicin och vård

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor som rör ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård.

 • Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

  Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Lagrådsremiss

Proposition