Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård Dir. 2023:148

Publicerad

Regeringen beslutar uppdra åt en särskild utredare att analysera möjliga förändringar som kan behövas i regelverk och strukturer när det gäller reglerade yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar samt vidareutbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården och tandvården för att möta de utmaningar som dessa verksamheter står inför.

Ladda ner:

Syftet är bland annat att identifiera och analysera vilka behov av särskild kompetens som finns inom hälso- och sjukvården och tandvården. En förstärkt patientsäkerhet ska vara utgångspunkten i samtliga bedömningar och förslag. Även Sveriges åtaganden enligt EU-rätten ska genomgående beaktas. 

Utredaren ska bland annat:

  • bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper och vid behov lämna förslag på sådan reglering, 
  • bedöma det eventuella behovet av reglerad specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrkesgrupper – nya eller befintliga – och vid behov lämna förslag på sådan reglering, 
  • kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper, 
  • analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs, 
  • bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för vissa legitimerade yrkesgrupper, och 
  • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2025.