Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Fortsatt utveckling av registret nationell läkemedelslista Dir. 2023:133

Publicerad

En särskild utredare ska se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista. Detta genom att fler uppgifter läggs till, att regleringen blir tydligare, mer förutsägbar och flexibel samt att hälso- och sjukvården och öppenvårdsapoteken har anpassade arbetsprocesser. Meningen är att skapa ett ändamålsenligt register och att ytterligare förbättra patientsäkerheten.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera och ta ställning till om och hur uppgifter om ordination och administrering av sådana läkemedel som patienter får vid behandling inom hälso- och sjukvården, inklusive vacciner, kan läggas till i nationell läkemedelslista,
  • analysera och ta ställning till om uppgifter om medicintekniska produkter kan läggas till i nationell läkemedelslista, och i så fall vilka produkter,
  • analysera och ta ställning till om andra delar av regleringen av nationell läkemedelslista bör justeras, bl.a. när det gäller vilka uppgifter som får registreras, ändamål, spärrar och normgivningsnivå,
  • kartlägga de arbetsprocesser som används inom hälso- och sjukvården respektive öppenvårdsapoteken vid ordination och förskrivning respektive vid expedition av läkemedel och föreslå hur de kan anpassas till registret nationell läkemedelslista, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.