Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna Diarienr: U2019/01742/UH

Publicerad

En utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat lämna förslag på en väl avvägd övre åldersgräns inom studie­medelssystemet. När det gäller förslag som rör den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel ska utredaren vid behov lämna förslag på anpass­ningar av den så kallade lånetrappan, det vill säga det regelverk som innebär att rätten till studielån successivt begränsas från en viss ålder, samt vid behov lämna förslag på förändrade åter­betalnings­regler och avskrivningsregler i syfte att bland annat helt eller delvis identifiera möjlig finansiering för övriga förändringar som föreslås.

Uppdraget gäller från den 17 maj 2019 och ska slutredovisas senast den 14 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition