Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna U2019/01742/UH

Publicerad

En utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat lämna förslag på en väl avvägd övre åldersgräns inom studie­medelssystemet. När det gäller förslag som rör den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel ska utredaren vid behov lämna förslag på anpass­ningar av den så kallade lånetrappan, det vill säga det regelverk som innebär att rätten till studielån successivt begränsas från en viss ålder, samt vid behov lämna förslag på förändrade åter­betalnings­regler och avskrivningsregler i syfte att bland annat helt eller delvis identifiera möjlig finansiering för övriga förändringar som föreslås.

Uppdraget gäller från den 17 maj 2019 och ska slutredovisas senast den 14 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Bättre studiestöd till äldre

    Av punkt 14 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade januariavtalet, framgår bland annat att möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska utökas. Det ska ges mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet och det ska senast ingå i budgetpropositionen för 2021.

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

    I propositionen föreslår regeringen att åldersgränser inom studiestödssystemet höjs för att bland annat anpassas till en förändrad arbetsmarknad och justerade pensionsrelaterade åldersgränser. Ändringarna ska bidra till att möjliggöra ett längre yrkesliv och minska risken för personer att hamna i arbetslöshet.