Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information Dir. 2019:20

Publicerad

Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Direktivet omfattar också öppna data. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade direktivet ger anledning till.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • genomföra en översyn och utvärdering av lagen (2010:566) om
  vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
 • analysera behovet av författningsändringar för att genomföra
  det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig
  nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och
  stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra
  öppna data och annan offentlig digital information,
 • analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas,
  och  lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen

  Uppdraget ändras på så sätt att den del som avser utformning av en tydligare reglering av avgiftsuttag för allmänna handlingar i elektronisk form ska redovisas senast den 31 december 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 september 2020.

 • Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)

  Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ger anledning till (dir. 2019:20).

 • Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information

  Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Direktivet omfattar också öppna data. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade direktivet ger anledning till.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Avgifter för information i elektronisk form

  Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20).

 • Innovation genom information

  I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.

Lagrådsremiss

Proposition