Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare Dir. 2020:7

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • analysera vilka författningsändringar som bör göras med anledning av kraven på införande av uppgifter om fingeravtryck i Ecris-TCN,
  • analysera i vilken utsträckning förordningen i övrigt medför behov av ändringar eller kompletteringar i svensk rätt,
  • analysera hur ändringsdirektivet bör genomföras i svensk rätt,
  • analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, Ecris-TCN bör användas utanför förordningens obligatoriska tillämpningsområde, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

    En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition