Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen Dir. 2020:56

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för
ökad ekonomisk jämlikhet (dir. 2018:74). Kommittén tog namnet
Jämlikhetskommissionen. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 31 maj 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition