Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES Dir. 2020:80

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga informationsflöden och ansvar för förskrivning samt expediering av elektroniska recept (e-recept) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ladda ner:

Om det behövs ska utredaren föreslå en nationell reglering eller andra åtgärder. Detta för att säkerställa en patientsäker och effektiv läkemedelsprocess vid informationsutbytet.

Utredaren ska bland annat:
 • kartlägga de olika delarna i läkemedelsprocessen samt beskriva vilket ansvar som berörda aktörer har när e-recept utfärdade i andra EESländer ska expedieras i Sverige och e-recept utfärdade i Sverige ska expedieras i andra EES-länder,
 • analysera behovet av att reglera den personuppgiftsbehandling som
  öppenvårdsapoteken utför vid expedieringar i Sverige av e-recept
  utfärdade i annat EES-land eller svenska e-recept som expedieras
  utomlands,
 • analysera möjligheterna att inkludera uppgifter om förskrivare,
  farmaceuter och öppenvårdsapotek från andra EES-länder i den
  nationella läkemedelslistan, och
 • analysera huruvida förekomsten av digitala vårdtjänster och arbetet
  inom nätverket för e-hälsa motiverar behov av ytterligare insatser för att säkerställa en patientsäker expediering av andra EES-länders e-recept på ett svenskt öppenvårdsapotek och expediering av ett svenskt e-recept i andra EES-länder.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.
 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Patientöversikter inom EES och Sverige

  Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 • E-recept inom EES

  Utredningen om E-recept inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagrådsremiss

Proposition