Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03) Dir. 2020:96

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny rymdlag

    Rymdlagsutredningen redovisar i detta betänkande en översyn av rymdlagen och den anslutande rymdförordningen. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition