Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten Dir. 2020:101

Publicerad

En särskild utredare ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

analysera möjliga finansieringsmodeller för de tjänster som bör ingå i den samhällsomfattande posttjänsten, däribland modeller som utgår från:

  • finansiering genom statsstöd, och
  • upphandling av tjänsterna,

lämna förslag på hur varje sådan finansieringsmodell bör utformas för att kunna användas i fråga om den samhällsomfattande posttjänsten samt, om det bedöms lämpligt, lämna förslag som innebär

  • att olika tjänster i den samhällsomfattande posttjänsten finansieras på skilda sätt, och/eller
  • att sådana tjänster i olika delar av landet finansieras på skilda sätt,

föreslå hur finansieringen ska gå till, och

utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition