Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Posttjänst för hela slanten Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst SOU 2023:4

Publicerad

Postfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition