Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03) Dir. 2020:116

Publicerad

Regeringen utvidgar uppdraget till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom förlänger regeringen utredningstiden

Ladda ner:

Uppdraget utvidgas och utredaren ska nu också:

  • analysera större sjukhusinvesteringarnas beståndsdelar och komplexitet och eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso-och sjukvården.
  • analysera för- och nackdelar med, inklusive konsekvenserna av, olika former av samverkan, t.ex. mellan stat och regioner liksom mellan regioner, och vid behov lämna förslag på ändamålsenlig och kostnads-effektiv samverkan för nationell utveckling. Syftet är att öka förutsätt-ningarna för att de större sjukhusinvesteringar som genomförs regionalt bidrar till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad ändamålsenlighet och samhällsekonomisk effektivitet. Utredaren ska särskilt beakta behovet av att hålla de administrativa kostnaderna vid samverkan på låg nivå.
  • överväga om någon statlig aktör, och i så fall vilken, bör ha ett sam-ordnande uppdrag och vid behov lämna förslag på hur ett sådant uppdrag kan utformas, i syfte att öka förutsättningarna för regionerna att beakta det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Utredningstiden förlängs också. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2021.
 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

    Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har utrett hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utredningen har också analyserat eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den har också övervägt om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag för att öka förutsättningarna för regionerna att visa hänsyn till det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Lagrådsremiss

Proposition