Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård Dir. 2019:69

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och utreda hur pågående och planerade investeringar i sjukhus förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå.

Ladda ner:

Ska ge förutsättningar att fatta strategiska beslut

Resultatet av utredningen ska bidra till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens huvudmän och regeringen att fatta strategiska beslut om hälso- och sjukvård som motsvarar de nationella behovenen.

Utredaren ska:

  • kartlägga de större investeringsprojekt i sjukhus som pågår och som planeras inom landstingen,
  • analysera hur dessa investeringsprojekt förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå, och
  • analysera samverkan samt hur denna kan bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

    Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har utrett hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utredningen har också analyserat eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den har också övervägt om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag för att öka förutsättningarna för regionerna att visa hänsyn till det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Lagrådsremiss

Proposition