Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur SOU 2021:71

Publicerad

Texten Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur på blå bakgrund

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har utrett hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utredningen har också analyserat eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den har också övervägt om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag för att öka förutsättningarna för regionerna att visa hänsyn till det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Utredningens förslag

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård föreslår fyra åtgärder. När man beslutar om investeringar i vårdinfrastruktur ska dessa förslag säkerställa att man tar hänsyn till nationella intressen.

Utredningen föreslår:

  • Stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet som ska beaktas vid regionala och kommunala beslut som påverkar vårdinfrastruktur.
  • Reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på vårdbyggnadsområdet.
  • Systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen fastighetsstruktur genom ett statligt ägt bolag för vårdfastigheter, eventuellt med regionalt delägande.
  • Ökat statligt stöd till forskning inom området vårdinfrastruktur.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

    Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har utrett hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utredningen har också analyserat eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den har också övervägt om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag för att öka förutsättningarna för regionerna att visa hänsyn till det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Lagrådsremiss

Proposition