Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08) Dir. 2020:130

Publicerad

Förlängd tid för delar av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommitté­direktiv om språk- och samhälls­kunskaps­krav för svenskt medborgar­skap och andra frågor om med­borgar­skap (dir. 2019:70). De delar som gäller språk- och samhälls­kunskaps­krav skulle redo­visas senast den 15 oktober 2020. Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att förlänga tiden för del­redo­vis­ningen till den 15 januari 2021 (dir. 2020:67).

Enligt utred­ningens direktiv ska övriga delar av upp­draget redovisas senast den 1 maj 2021. Tiden för slut­redo­vis­ningen förlängs. De delarna ska i stället redo­visas senast den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition