Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt Dir. 2021:5

Publicerad

En särskild utredare ska analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till om det finns behov av att införa ytterligare undantag i
    avfallsförbränningsskatten för att främja syftet med skatten,
  • lämna ett författningsförslag som undantar visst sekundäravfall från avfallsförbränningsskatten,
  • ta ställning till om det finns behov av att genomföra ändringar i avfallsskattelagen för att främja giftfria kretslopp och återvinning av material och resurser genom ett undantag för visst sekundäravfall,
  • ta ställning till hur eventuella undantag förhåller sig till EU-rätten, med utgångspunkt i att ett undantag inte ska stå i strid med EU-rätten, speciellt inte reglerna om statsstöd, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition