Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan Dir 2022:11

Publicerad

Utredningen får fler uppdrag och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2020 kommittédirektiv om
förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (dir. 2020:140). Enligt direktiven ska en särskild utredare ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Regeringen bedömer nu att det även kan finnas andra alternativ än att staten blir huvudman för skolan som stärker statens ansvar för skolväsendet. Det ska därför stå utredaren fritt att även presentera andra underlag än ett underlag för statligt huvudmannaskap. Det finns också skäl för vissa andra ändringar av uppdraget.

Utredaren ska med ändring av de ursprungliga direktiven bland annat även

  • analysera hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett förstatligande,
  • analysera hur statens ansvar för komvux kan stärkas.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag

    Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan, samt andra alternativ som stärker statens ansvar för skolan utöver att staten blir huvudman.

Lagrådsremiss

Proposition