Kommittédirektiv från Finansdepartementet

EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2022:76

Publicerad

Ladda ner:

Inom Europeiska unionen (EU) pågår förhandlingar om ändringar av
regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förhandlingarna förväntas vara klara under våren 2023. En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de ändringar i regelverket som blir resultatet av förhandlingarna.

Utredaren ska särskilt ta ställning till

  • vilka verksamhetsutövare som bör omfattas av det nya regelverket,
  • om verksamhetsutövare bör få tillgång till konto- och värdefacksystemet,
  • hur uppgifterna i registret över verkliga huvudmän kan bli mer korrekta, adekvata och aktuella,
  • vilken myndighet som ska övervaka Svenska advokatsamfundets penningtvättstillsyn vid tillämpning av det nya regelverket,
  • behovet av anpassningar av svensk rätt för att svenska myndigheter och anställda i myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter i förhållande till den nya EU-myndigheten Amla (Anti-Money Laundering Authority), och
  • om tillgången till uppgifter i penningtvättsregistret för brottsbekämpande myndigheter bör utökas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition