Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige Dir. 2022:78

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag till en nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige med fokus på överföringen av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer.

Ladda ner:

Arbetet förutsätter en nära dialog och samverkan med den judiska
minoriteten i Sverige.

Utredaren ska bland annat:

 • beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med
  utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för
  nationella minoriteter och minoritetsspråk,
 • kartlägga huvudsakliga hinder och möjligheter för den judiska
  minoriteten att leva ett judiskt liv och föreslå åtgärder i syfte att stärka
  förutsättningarna för judiskt liv i Sverige,
 • lämna förslag till en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och
  utveckling av judiskt liv i Sverige, med utgångspunkt i Sveriges
  internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och
  minoritetsspråk och
 • lämna förslag om hur strategin ska följas upp och vilken aktör som ska
  ansvara för uppföljningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition