Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén Dir. 2023:56

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 29 april 2022 kommittédirektiv om en
ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning (dir. 2022:36).

Kommittén får nu även i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 3 maj
2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition