Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommunperspektivutredningen Dir. 2023:144

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 mars 2023 kommittédirektiv om stärkt
kapacitet genom kommunsammanläggningar (dir. 2023:46). Enligt direktiven
ska uppdraget redovisas senast den 30 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
31 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition