Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning Dir. 2022:36

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

Kommittén ska bl.a.

  • analysera de variabler som ingår i inkomstutjämningen,
  • analysera i vilken utsträckning kostnadsutjämningen för kommuner och regioner fångar upp skillnader i strukturella faktorer,
  • analysera om strukturbidraget i dess nuvarande form skulle kunna
    avvecklas eller förändras,
  • genomgående analysera en eventuell påverkan av utjämningssystemet på utveckling och tillväxt, såväl positiv som negativ,
  • analysera och utvärdera utjämningen av kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...