Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny förköpslag (Fi 2022:07) LI2023/02525

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 juni 2022 kommittédirektiven En ny förköpslag (dir. 2022:48). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny förköpslag (Fi 2022:07)

    Regeringen beslutade den 2 juni 2022 kommittédirektiven En ny förköpslag (dir. 2022:48). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

  • En ny förköpslag

    En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition