Undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn Dir. 2023:80

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå vissa åtgärder för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och som bidrar till att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige stärks. Utredaren ska ha ett framåtblickande perspektiv och utgå från att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras. Även inom övriga trafikslag pågår ett aktivt arbete med elektrifiering. Det medför att regelverk behöver vara ändamålsenligt utformade i syfte att inte skapa hinder eller höga transaktionskostnader.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.
• analysera utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för
elektrifierade transporter,
• analysera och vid behov lämna förslag som underlättar för samfälligheter
att bygga laddpunkter för elfordon,
• ta fram kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur,
• vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att undanröja hinder
för elektrifieringen av transportsektorn, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.