Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt konkurrenskraft för Arlanda flygplats Dir. 2023:178

Publicerad

En särskild utredare, som ska fungera som samordnare, ska föra dialog med berörda aktörer för att identifiera och föreslå åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt för ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet till och från Arlanda flygplats.

Ladda ner:

Samordnaren ska inom ramen för uppdraget bl.a.

  • analysera brister i spår- och väginfrastrukturen och transporterna till och från Arlanda flygplats
  • föreslå och rangordna samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt håll-bara åtgärder för att hantera identifierade brister
  • föreslå trafiklösningar för att uppnå ökad intermodalitet och ett ökat kollektivtrafikresande till och från Arlanda flygplats
  • belysa de samhällsekonomiska effekterna av koncessionen med exklusiv trafikeringsrätt som A-Train AB har på Arlandabanan fram till 2050
  • analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av de åt-gärder som föreslås och i det sammanhanget undersöka möjligheterna till medfinansiering av åtgärder
  • sondera möjligheterna till överenskommelser med berörda parter om finansiering av de åtgärder som föreslås, med förbehåll för regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande
  • identifiera markområden som, genom de förslag som redovisas, kan få förbättrade förutsättningar för en mer samhällsekonomiskt effektiv markanvändning, såsom bostadsbyggande
  • lämna de eventuella författningsförslag som kan bli aktuella med an-ledning av de redovisade förslagen och åtgärderna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2025.

Laddar...