Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06) Dir. 2023:103

Publicerad

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om vattenfrågor vid planläggning och byggande (dir. 2021:92). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 juni 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 19 januari 2023 förlängdes utredningstiden till den 15 augusti 2023 (dir. 2023:6). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande

    Utredningen har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande. I uppdraget har bland annat ingått att analysera och lämna förslag på hur kommunerna vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten följs, att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt och att dricksvattenförsörjningen tryggas.

Lagrådsremiss

Proposition