Lagrådsremiss från Statsrådsberedningen

Lissabonfördraget

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att Lissabonfördraget ska godkännas. Fördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 och träder i kraft den 1 januari 2009, förutsatt att samtliga medlemsstater då har ratificerat fördraget. Lissabonfördraget innehåller ändringar i de grundläggande fördragen. I lagrådsremissen redovisas dessa ändringar. Bland annat upphör indelningen av EU-samarbetet i tre pelare. Den grundläggande mellanstatliga karaktären på samarbetet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken består. Genom Lissabonfördraget överlåts viss beslutanderätt till Europeiska unionen. Ett tillträde till Lissabonfördraget föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I lagrådsremissen läggs förslag fram till en sådan lagändring.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)