Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Lissabonfördraget Ds 2007:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag som ändrar nuvarande fördrag inom EU - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. I Sverige blir det riksdagen som tar ställning till fördraget. I denna promemoria beskrivs bland annat tillkomsten av Lissabonfördraget, vad det nya fördraget innebär samt hur svensk författning måste ändras för att Sverige ska kunna ratificera det nya fördraget. Promemorian skickas till 214 remissinstanser som ombeds inkomma med synpunkter senast den 25 mars 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)