Eftersök av trafikskadat vilt

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, så kallat eftersök, regleras närmare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)