Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 1 oktober 2009 lämnade regeringen en remiss till Lagrådet som innehåller ett förslag till ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ändring av hur den så kallade beloppsspärren beräknas för underskottsföretag som bytt ägare. Beloppsspärren innebär att underskott bara får utnyttjas med ett belopp som motsvarar högst 200 procent av förvärvsutgiften.

Förslaget innebär att när beloppsspärren beräknas ska kapitaltillskott som görs i samband med förvärvet inte räknas med i förvärvsutgiften. En undantagsregel föreslås dock för att inte förhindra affärsmässiga förvärv. Undantagsregeln innebär att om företaget förvärvat tillgångar som motsvarar kapitaltillskottet, så får detta kapitaltillskott räknas med i förvärvsutgiften.

Syftet med regeringens förslag är att motverka att de nu gällande reglerna kringgås och att skatteintäkterna därmed minskar betydligt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Regeringen har dock i en tidigare skrivelse till riksdagen aviserat att förslaget enligt regeringens mening bör gälla redan från och med den 5 juni 2009, (Skr. 2008/09:225).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)