Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

EU:s underhållsförordning trädde i kraft den 30 januari 2009. Det övergripande syftet med förordningen är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskridande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Av förordningen framgår vilken medlemsstats myndighet som får besluta i frågor om underhållsskyldighet med internationell anknytning och hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas. Den reglerar också hur domar och andra avgöranden som avser underhåll erkänns och verkställs i en annan medlemsstat. För flertalet avgöranden gäller att de ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden, det vill säga det ska inte finnas något exekvaturförfarande i verkställighetsstaten. Genom förordningen upprättas även ett samarbete mellan centralmyndigheter i frågor om underhållsskyldighet.

Underhållsförordningen ska i de huvudsakliga delarna börja tillämpas den 18 juni 2011. Vid samma tidpunkt ska även 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, till vilket förordningen hänvisar, börja tillämpas inom EU. Genom EU:s tillträde till protokollet är alla EU:s medlemsstater, utom Danmark och Förenade kungariket, bundna av det.

Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll blir direkt tillämpliga i Sverige. Förordningen kräver dock vissa kompletterande bestämmelser, bland annat för de kvarvarande fallen av exekvatur. I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Det föreslås också vissa lagändringar, bland annat i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen i rättshjälpslagen innebär att rättshjälp får lämnas utan avgifter i vissa ärenden om underhåll till barn. Föreslagna ändringar i offentlighets- och sekretesslagen syftar till att ge motsvarande sekretesskydd för ärenden enligt underhållsförordningen som för inhemska ärenden.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2011.