Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås införandet av en skattereduktion för fysiska personer för penninggåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för skattereduktion är att gåvorna lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Ytterligare förutsättningar är att gåvorna uppgår till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år.

Skatteverket prövar frågan om godkännande som gåvomottagare efter ansökan. De som ska kunna godkännas är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Det är dels de som har som uttalat ändamål att bedriva hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning, men även de som utan att ha detta som ändamål ändå bedriver sådan verksamhet. Mottagare kan också vara utländska motsvarigheter inom EES och i stater med vilka Sverige har informationsutbyte.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Om förslagen i lagrådsremissen kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012 beror på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition