Hoppa till huvudinnehåll

Några körkortsfrågor

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen. Förslagen är huvudsakligen föranledda av att det redan innan lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen träder i kraft har framkommit skäl att göra vissa kompletteringar av och ändringar i de uppräknade författningarna.

De viktigaste förslagen kompletterar eller justerar regler om när körkort med högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) ska förnyas för att se till att körkortshavarens medicinska lämplighet att köra fordon som kräver dessa behörigheter blir föremål för regelbunden kontroll. Bland annat föreslås bestämmelser om hur kontinuiteten i sådana kontroller ska säkerställas när körkort utfärdas efter återkallelse i vissa fall. Det föreslås vidare ändringar av definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner så att definitionerna även fortsättningsvis kan användas i körkortslagen. Det föreslås även bland annat en ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen i fråga om när förnyelse vart femte år av körkort med högre behörigheter ska börja tillämpas för körkort som utfärdats före den 19 januari 2013. Vidare föreslås två nya övergångsbestämmelser till denna lag gällande dels omfattningen av behörighet A1 som förvärvats före den 19 januari 2013, dels konvertering av lastbils- och busskörkort med inskränkt behörighet (gemenskapskod 74–77) till körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. En möjlighet för den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås att efter särskilt medgivande köra vissa fordon utan att dessa är utrustade med alkolås föreslås införas. Det föreslås också vissa ändringar av huvudsakligen redaktionell karaktär.

Samtliga författningsförslag föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...