Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna remiss föreslås två nya lagar, lagen om infrastrukturavgifter på
väg och lagen om elektroniska vägtullssystem, samt följdändringar i ett
antal befintliga lagar.

Genom lagen om infrastrukturavgifter på väg genomförs Europaparlamentets
och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter
på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, det
s.k. Eurovinjettdirektivet, i de delar som rör vägtullar i form av infrastrukturavgifter.
Lagen ska, med vissa begränsningar, gälla infrastrukturavgifter
på allmänna vägar utom färjor och infrastrukturavgifter för tunga
godsfordon på enskilda vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller
som är motorvägar. I huvudsak innehåller lagen bestämmelser om
beräkning av infrastrukturavgifter.

Lagen om elektroniska vägtullssystem föreslås ersätta den nuvarande
lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem. Genom den nya lagen
genomförs även kommissionens beslut (EG) nr 750/2009 av den
6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska
vägtullar och tekniska uppgifter för detta, det s.k. EETS-beslutet.
EETS-beslutet syftar till att skapa ett europeiskt system för elektroniska
vägtullar där standardiserad utrustning i fordon ska kunna användas för
att färdas i alla elektroniska vägtullssystem inom EU.

Den nya lagen gäller endast elektroniska vägtullssystem där utrustning som installeras i
ett fordon, en transponder, används för att registrera fordonets passager.
Lagen innehåller bestämmelser om betalningsförmedlare, dvs. aktörer
som förmedlar betalning av vägtullar från väganvändare till avgifts2
upptagare, dvs. den som tar ut vägtullar. Även avgiftsupptagare och väganvändare
regleras i lagen. Ett elektroniskt vägtullssystem, liksom den
fordonsutrustning som ska användas i systemet, ska uppfylla föreskrivna
tekniska krav. För att underlätta medling i tvister mellan avgiftsupptagare
och betalningsförmedlare inrättas ett förlikningsorgan. Vidare införs ett
register över vägtullsområden och betalningsförmedlare, vägtullsregistret.
De nya lagarna och de föreslagna lagändringarna förslås träda i kraft
den 1 mars 2014, utom i fråga om lagen om Europaråds- och OECD konventionen
om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagstiftningskedjan