Ersättning enligt zoonoslagen och lagen om provtagning på djur, m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Förslaget innebär att det i zoonoslagen införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel kan lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vidare införs ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ersättningen.

I lagen om provtagning på djur m.m. införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel, om det finns särskilda skäl, kan utgå för kostnader eller förluster på grund av vissa angivna beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det införs även ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om ersättningen. Ändringarna är av formell karaktär och någon ändring i tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i sak är inte avsedd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)