Ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel som innebär att dieselbränsle som förbrukats i tåg eller annat spårbundet färdmedel eller i sådana fartyg som inte används för sport- och fritidsändamål inte ska omfattas av kvotplikten.

Avsikten är att den nya bestämmelsen ska träda i kraft samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)