Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår en ny lag som ger Säkerhetspolisen ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset.

Ladda ner:

Förslaget innebär bl.a. att ansvaret för att förebygga att obehöriga får tillträde till de aktuella fastigheterna överförs från de myndigheter som i dag har det ansvaret till Säkerhetspolisen. Dessutom flyttas rätten att besluta i frågor om skyddsobjekt när det gäller egendomen Harpsund och Sagerska huset från regeringen till Säkerhetspolisen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)