Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

FATCA-avtalet undertecknades den 8 augusti. Lagrådsremissens förslag innebär att det införs en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet. Därutöver föreslås vissa följdändringar i andra lagar.