Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Europeisk skyddsorder

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. I lagrådsremissen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Förslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern, som bygger på ett initiativ från bl.a. Sverige. Den föreslagna lagen bidrar till den fria rörligheten för skyddsbehövande genom regler som innebär att de kan röra sig fritt inom EU med bibehållet skydd.

Den nya lagen gäller dels för beslut om europeiska skyddsordrar som meddelas i Sverige för att erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, dels för sådana beslut som meddelas i en annan medlemsstat för att erkännas och verkställas i Sverige. De skyddsåtgärder som kan ligga till grund för en europeisk skyddsorder ska vara av straffrättslig karaktär. I den nya lagen föreslås att svenska kontaktförbud ska kunna ligga till grund för utfärdande av en europeisk skyddsorder för översändande till en annan medlemsstat och att en europeisk skyddsorder som översänds till Sverige ska verkställas genom ett förbud som motsvarar ett sådant kontaktförbud.

Den nya lagen och en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Europeisk skyddsorder – Rätt till EU:s fria rörlighet även vid kontakatförbud

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Europeisk skyddsorder

    Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. I propositionen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten.