Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Ladda ner:

Vidare gör regeringen bedömningen att tillämpliga förordningar bör ändras så att det framgår att ett tilläggsbelopp inte bara kan lämnas för extraordinära stödåtgärder i form av bl.a. assistenthjälp och anpassning av lokaler, utan att tilläggsbelopp också kan lämnas för extraordinära stödåtgärder som exempelvis ett barn eller en elev med stora inlärningssvårigheter har behov av i undervisningen.

Syftet med åtgärderna är att säkerställa att enskilda huvudmän för för-skolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

Det föreslås även att en hänvisning i skollagen till specialutformade program i gymnasiesärskolan, som inte längre tillhandahålls, ska tas bort.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Proposition (1 st)

  • Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

    I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna i skollagen om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.