Hoppa till huvudinnehåll

Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den s.k. TSM-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om roaming i allmänna mobilnät i unionen.

Ladda ner:

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att de skyldigheter som anges i TSM-förordningen ska följas. Genom TSM-förordningen görs också vissa ändringar i den s.k. roamingförordningen. Bland annat ges kommissionen befogenhet att besluta ytterligare genomförandeakter. Därför föreslås även en lagändring som innebär att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att samtliga genomförandeakter beslutade med stöd av förordningen ska följas.

TSM-förordningen ska, i de delar som är relevanta för förslagen i denna lagrådsremiss, tillämpas från och med den 30 april 2016. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft samma dag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den s.k. TSM-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om roaming i allmänna mobilnät i unionen.

Proposition (1 st)

  • Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

    I propositionen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den så kallade TSM-förordningen, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordningen om roaming i allmänna mobilnät i unionen.

Laddar...