Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Vissa begravningsfrågor

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i begravningslagen. Regeringen föreslår att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas genom så kallad materialåtervinning. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska, efter att kostnaderna från återvinningen dragits av tillföras Allmänna arvsfonden.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också ett avskaffande av systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten (det vill säga församlingar inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna allmän begravningsplats för dem som är folkbokförda inom kommunen).

För att de som innehar begravningsplatser utan att vara huvudmän inte ska förlora sin rätt till ersättning föreslås att huvudmannen för begravningsverksamheten inom det förvaltningsområde den avlidna var folkbokförd i ska ersätta den som innehar enskild begravningsplats eller den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman, om en sådan innehavare tillhandahåller gravsättning på gravplats eller motsvarande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 i fråga om avskaffande av systemet som reglerar kostnader vid gravsättning och ersättningssystemet till innehavare av enskilda begravningsplatser och till församlingar som innehar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudmän. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Begravningsclearing

    En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla utformningen av systemet med begravningsclearing.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Begravningsclearing

    Utredningen om begravningsclearing har sett över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet har varit att förenkla systemet med begravningsclearing.

Remiss SOU

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa begravningsfrågor

    I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i begravningslagen. Regeringen föreslår att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas genom så kallad materialåtervinning. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska, efter att kostnaderna från återvinningen dragits av tillföras Allmänna arvsfonden.

Proposition