Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Kulturarvspolitik

Publicerad

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Ladda ner:

Den föreslagna museilagen innehåller bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för museerna i det allmänna museiväsendet är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Allmänna utgångspunkter för museernas arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet anges i lagen. Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån.

Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas genom ändringar i kulturmiljölagen och en följdändring i lagen om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Ändringar i kulturmiljölagen föreslås även när det gäller regleringen av kyrkliga kulturminnen och s.k. fyndfördelning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)

  Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8).Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

 • Översyn av den statliga museipolitiken

  En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ny museipolitik

  Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Lagrådsremiss (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Proposition (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas.

Laddar...