Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Kulturarvspolitik Prop. 2016/17:116

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas.

Ladda ner:

I särskilda avsnitt redovisas bedömningar kring bl.a. internationella frågor, museisektorns struktur, samlingar och kulturföremål, kulturmiljöpolitik och det kyrkliga kulturarvet, statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter samt digitalisering, arkiv och bibliotek. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)

  Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8).Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

 • Översyn av den statliga museipolitiken

  En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ny museipolitik

  Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Lagrådsremiss (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Proposition (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas.

Laddar...