Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Publicerad

En central utgångspunkt inom all hälso- och sjukvård i Sverige är att patienter så långt möjligt ska få vara delaktiga och utöva inflytande över den hälso- och sjukvård de tar emot. Vid vård som ges med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård får de begränsningar som gäller för bland annat patientens inflytande över vården aldrig gå utöver vad som är nödvändigtför att kunna genomföra vården.

Ladda ner:

Patienter som vårdas med tvång befinner sig i en särskilt utsatt ställning. Det är därför särskilt viktigt att så långt möjligt säkerställa dels deras medverkan i vården, dels att vården och behandlingen sker i former som inkräktar så lite som möjligt på deras integritet och värdighet.

Bättre förutsättningar för patientens delaktighet

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag som bland annat ska skapa bättre förutsättningar för patienter att vara delaktiga i sådan vård som ges med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Förslagen innebär ändringar av dessa lagar.

För den öppna tvångsvården föreslår regeringen att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård ska införas en bestämmelse om att en samordnad vårdplan så långt möjligt ska utformas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med dennes närstående. Bestämmelsen om samråd ska även gälla vid vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.

Redovisning av patientens inställning

I den öppna tvångsvården föreslår regeringen att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård och i lagen om rättspsykiatrisk vård införs bestämmelser som innebär att patientens inställning till insatser så långt möjligt ska redovisas i samband med ansökningar om öppen psykiatrisk tvångsvård och ansökningar eller anmälningar om öppen rättspsykiatrisk vård. Uppgifterna anges i en samordnad vårdplan och i de särskilda villkor som patienten behöver iaktta för att kunna ges nödvändig öppen psykiatrisk tvångsvård.

Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd

Regeringen föreslår att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård förs in en ny bestämmelse om att chefsöverläkaren vid psykiatrisk tvångsvård och vid rättspsykiatrisk vård ska se till att en patient, så snart patientens tillstånd tillåter, erbjuds uppföljningssamtal efter en genomförd tvångsåtgärd.

Behandling utan samtycke

Slutligen föreslår regeringen att det i 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård ska förtydligas att en patient, om det är nödvändigt och efter beslut av chefsöverläkaren, får ges behandling utan samtycke. Detta tydliggörande, som inte avses innebära någon ändring i sak, har även betydelse för den rättspsykiatriska vården.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.