Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

Publicerad

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet.

Ladda ner:

En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2017. I lagrådsremissen föreslår regeringen att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)