Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrad beräkning av bilförmån

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vissa justeringar i bestämmelserna om
beräkning av bilförmånsvärdet med anledning av att det föreslås införas
ett nytt s.k. bonus–malus-system där miljöanpassade fordon med relativt
låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus
medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). Förslaget innebär att fordonsskatt inte ska ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet utan tillkomma som ytterligare en post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Dessutom föreslås en mindre ändring i bestämmelserna om nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar. För bilar som får bonus enligt det nya bonus–malus-systemet föreslås ingen ändring av nuvarande regler eftersom nedsättningen av förmånsvärdet enligt befintliga regler om permanent nedsättning för vissa miljöanpassade bilar i allt väsentligt bedöms motsvara de effekter en bonus medför.

I lagrådsremissen föreslås också att förmån av betald trängselskatt,
väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade
förmånsvärdet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget att
fordonsskatten ska brytas ut ur prisbasbeloppsdelen och tillkomma som
ytterligare en post vid beräkningen av bilförmånsvärdet ska gälla bilar av
tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition