Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås införandet av ett s.k. bonus–malus-system. Ett bonus–malus-system är ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Systemet kan därmed bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. I lagrådsremissen föreslås att bonus–malus-systemet ska omfatta personbilar klass I, personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Utöver införandet av ett bonus–malus-system innehåller lagrådsremissen förslag till förändringar av den ordinarie fordonsskatten, vilket även påverkar den befintliga fordonsflottan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition