Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen i fråga om
undantag från skatteplikt för vissa fartyg. Ändringarna innebär att
undantaget begränsas till omsättning av fartyg som används på öppna
havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-,
industri- eller fiskeriverksamhet. Undantag kommer även att gälla
omsättning av fartyg som används för sjöräddning, assistans eller
kustfiske. Ändringarna innebär även att undantag kommer att gälla för
omsättning av de flesta varor för förbrukning och försäljning ombord på
sådana fartyg som undantas från skatteplikt samt för tjänster avsedda för dessa fartyg.

I lagrådsremissen föreslås även vissa kompletterande ändringar i lagen
om frihet från skatt vid import, m.m. samt lagen om proviantering av
fartyg och luftfartyg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)