Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skatt på flygresor

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på flygresor.
Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina
egna klimatkostnader. Skatten har utformats som en skatt på
kommersiella flygresor som ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio
passagerare. Skatt ska inte betalas för barn under två år. Skatt ska inte
heller betalas för passagerare som på grund av teknisk störning,
väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått
destinationsflygplatsen och som medföljer vid förnyad avgång, flygande
personal som är i tjänst under flygningen samt transit- och
transferpassagerare. Det flygföretag som utför flygningen ska vara
skattskyldigt. Skyldighet att betala skatt ska inträda när flygplanet lyfter
från en flygplats i Sverige. Skatten ska tas ut med olika nivåer beroende
på om passageraren reser till en slutdestination i ett land som ligger helt
inom Europa, helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett
avstånd om högst 6 000 kilometer från Arlanda flygplats eller i en annan
världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från
Arlanda flygplats. I lagrådsremissen föreslås även en årlig omräkning av
skattesatserna för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition